Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar Dersinin Genel Amacı

 

Güzel sanatlar eğitimi, görsel-yorumsal (Plastik Sanatlar-Mimari, Resim, Heykel v.b.), dilsel-sözsel (Yazın), sessel (Müzik),   devinim ve devim-duyusal (Harekete Dayalı Sanatlar- Dans, v.b.), eylem sanatları (Tiyatro-Drama ve Gösterim Sanatları)   alanı olarak sınıflandırılır. Güzel sanatlar dersinin amaçları : Öğrencilere bu beş sanat alanının yaratma süreçlerini ve   ürünlerini tanıtmak. Bu alanlarla öğrencilerin iletişime girmelerini sağlayacak temel bilgileri vermek. Yapısal, tarihsel ve kültürel perspektiflerden yola çıkarak değişik sanat disiplinlerine ait bağlantıları kavratmak. Öğrencileri disiplinler arası araştırma ve projelere yöneltmek. Öğrencilerin ilgi, tutum, yaklaşım ve beğenilerine ilişkin alanları belirlemek ve bu alanlarla ilgili sanatsal çalışmaları gerçekleştirerek "algılama" yetilerini geliştirmek.Kendi iç dünyalarını dışa vurmalarında özgün bir anlatım diline ulaşmalarını, beğeni ve tutumlarına kişilik katmalarını sağlamak. Gurup çalışmaları ile başkalarının fikrine saygı gösterebilen, sabırlı, düzenli ve uyumlu davranabilen bireyler yetiştirmek.Birlikte bir iş başarmanın hazzını ve gururunu yaşatmaktır.


 

 

Güzel Sanatlar Dersinin İçeriği

 

Öğrencilerin kendini tanıyabilmelerine, sınırlarını keşfedebilmelerine olanak tanıyan özgün alanlar oluşturulur. Öğrencilerin farklı yönleri tesbit edilir ve çalışma yapmak istedikleri alanlarda guruplara ayrılmaları sağlanır. Her bir bireyin anlama - ifade etme - uygulama tarzlarının farklı olduğu düşüncesinden hareketle, kişiye göre yeni öğrenme formülleri üretilir. Görme -bakma - duyma - işitme - algılama etkinliğinin arttırılmasına yönelik temel bilgiler verilir. Disiplinler arası ilişkilerin sağlanmasında önemli bir yer tutan ortak öğeler (ritm, ölçü, denge, form, mekan, vurgu, hareket, armoni/ahenk, kompozisyon) ile ilgili uygulama çalışmaları yapılır.Fonksiyon, teknoloji gibi faktörlerle ortaya çıkan soyut kavramların,  nesnel bilgilerin; görsel - sessel - eylemsel/estetik değerlerle biçimlendirildiği "Tasarım" olgusu üzerinde durulur, yaratıcılığa  ilişkin beceriler geliştirilir. Öğrenmeyi sanat yoluyla çok yönlü ve derinlikli hale getirecek, sanatın günlük hayatın içine  girmesini sağlayacak konular seçilir ve bu çalışmalarda gerekli olan yöntem ve teknikler öğretilir.

 

Resim Dersinin Çalışma Programı

 

1- Güzel sanatların tanımı, kapsamı, uygulama alanları
2- Sanat, sanatçı, sanat yapıtı, sanatın amacı, sanatçı kimliği,sanatsal ifade tanımlamaları.
3- Sanat alanlarının sınıflandırılması. Sanatsal alanların yaratma süreçleri ve ürünleri ile temel düzeyde iletişime giriş.
Sanat Alanları:
a- Görsel-Yorumsal (Plastik Sanatlar - Mimari, Resim, Heykel vb.)
b- Dilsel-Sözsel (Yazın Sanatları-Edebiyat)
c- Sessel (Müzik)
d- Devinim ve Devim Duyusal (Harekete dayalı sanatlar-Dans vb.)
e- Eylem sanatları (Tiyatro/Drama ve Gösterim Sanatları)
4- Öğrencilerin kendilerini tanıyacakları, sınırlarını keşfedecekleri ve ifade edebilecekleri özgür alanların oluşturulması. Çalışma guruplarının tespiti. 
5- Sanat yoluyla çok yönlü ve derinlikli öğrenme. Günlük hayatta karşılaşılacak sorunlara çözüm olabilecek özgün fikirler üretme.
6- Disiplinler arası ilişkilerde ortak olan öğelerin (Ritm, Ölçü, Denge, Form, Mekan, Vurgu, Hareket, Armoni/Ahenk, Kompozisyon) tanıtımı.
7- Ortak öğelerin sanat alanlarına göre işlevleri.
Örnek: Görsel-yorumsal sanatlar alanında ritm, ölçü, denge vb., Eylem sanatları alanında ritm, ölçü, denge vb.
8- Seçilen Sanat Alanı Çalışma Programı:
Öğrencilerin en az bir sanat dalında kendilerini ustalıkla ifade edebilecekleri ve sanatsal sorunları tanımlayıp çözebilecekleri çalışmalar,
a- Disiplinler arası ortak öğelerin kullanılması ile çözüme ulaşma.
b- Sanat alanında anlatım-ifade yollarının (naturalist,soyut,simgesel vb.) tanıtımı ve seçimi.
c- Zaman-mekan, parça-bütün ilişkisi.Uygunluk-ayırıcı nitelik (Fiziksel, Hizmet, Biçim, Üslup), birlik (Hareketli-Hareketsiz, Fikir, Üslup) çalışmaları.
d- Fonksiyonellik çalışmaları. Objenin, mekanın, bedenin işlevsel kullanımı.
e- Sanat alanında yapısal-tarihsel-kültürel perspektiflerden yola çıkarılarak perspektifler arası bağlantıların saptanması.