Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Resim

Resim Dersinin Genel Amacı

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilme ve ifade etme çabalarında, görsel anlatım yollarını kullanabilmelerini sağlamak.Gözleme dayanan düşünme, düşünceyi resim yoluyla iletebilme becerilerini kazandırmak. Sanat, sanat yapıtı, sanatçı kişiliği, sanatsal anlatım dili, yaratıcılık v.b. kavramları öğretmek. Nesneler ve olaylar arasındaki düzen ve düzensizlik, önem ve önemsizlik ilişkilerini kavratmak. Bunların düzenlenmesinde ilgili ilke ve kuralları, değişik yöntem teknikleri, araç ve gereç   kullanımını öğreterek; buluş yapma, inşa etme ve yeni anlatım biçimleri bulma olanaklarını sağlamak. Resmin oluşturulmasında analiz - sentez yapma, tamamlama - düzeltme, kıyaslama, birleştirme ve anlam bütünlüğüne ulaştırma gibi işleve yönelik becerileri kazandırmak. Yaratma süreci sonucunda, bir değer üretme gururunu yaşatmak ve hazzını duyumsatmak. Doğa ile insan arasındaki ve doğanın kendi içindeki ilişkileri bilen, yaşamın bütün alanlarına ilgili, eleştirel düşünebilen ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek.

 

Resim Dersinin İçeriği
 

Görsel-plastik sanatlar alanında bir sanat eserinin oluşturulmasında gerekli olan plastik elemanları (nokta, çizgi, benek, leke,  biçim, doku, hacim ve renk) ve bunların birlikte kullanımına yönelik plastik kural ve ilkeleri (açık-koyu, ışık-gölge, oran-orantı,  perspektif/derinlik, ritm.), plastik elemanların farklı kullanımları ile ilgili kavramları (kompozisyon, birlik, armoni/ahenk, kontrastlık/zıtlık, simetri, denge) görselleştirecek çalışmalar gerçekleştirilir.Resimlerin oluşturulmasına ilişkin gerekli  malzemeler, araç ve gereçler ve teknikler hakkında bilgiler verilir. Değişik tekniklerde (karakalem, füzen, sangin, suluboya,  guaj boya, akrilik) uygulama çalışmaları yapılır. Resim sanatının mitolojik, dinsel, tarihsel, düşünsel öğeleri; tarih öncesi dönemden günümüze değin ulaşan gelişiminde ele alınarak değerlendirilir.

 

Resim Dersinin Çalışma Programı

 

1- Resmin tanımı, güzel sanatlar içindeki yeri ve önemi.
2- Sanat, sanatçı, sanat yapıtı, sanatın amacı, sanatçı kimliği, sanatsal ifade tanımlamaları.
3- Sanatta öz-biçim ilişkisi, güzellik-ahlak anlayışı, ifade-üslup, özgürlük tanımlamaları.
4- Eğitim-iletişim aracı olarak resmin işlevi.
5- Resmin görsel, sessel ve eylemsel sanatlar alanları ile ilişkisi.
6- Resmin fiziksel, zihinsel, pratik ve psikolojik işlevleri.
a- Resim-Fen Bilimleri
b- Resim-Psikoloji
c- Resim-İdeoloji
d- Resim-Ekonomi
e- Resim-Din
f- Resim-Egemen Çevre (Seçkin kişiler) ilişkisi
7- Resimde sanatsal anlatım yolları (Naturalist, Simgesel, Soyutlayıcı Tavır, Kavramsal vb.)
8- Resimde tasarım olgusu, kavramsal olarak algılanan bilgilerin gözle görülür hissedilebilir hale dönüştürülmesi.
a- Resmin oluşturulmasında gerekli olan plastik elemanlar; Nokta, Çizgi, Benek, Leke, Biçim, Doku, Hacim, Renk.
b- Biçimsel anlatıma yönelik plastik kural ve ilkeler; Açık-Koyu, Işık-Gölge, Oran-Orantı, Perspektif/Derinlik, Ritm.
c- Plastik elemanların farklı kullanımları ile ilgili kavramlar; Kompozisyon, Birlik, Armoni/Ahenk, Kontrastlık/Zıtlık, Simetri, Denge ile ilgili uygulama çalışmaları.
9- Uygulama çalışmalarında çeşitli tekniklerin kullanımı (Karakalem, Füzen, Sangin, Pastel, Suluboya, Guaj, Akrilik Boya vb.)